Sektor Publiczny

Rozwiązania dedykowane i produkty

Rozwiązania dedykowane dla Sektora Publicznegoo

Specjalizujemy się w budowie dedykowanych rozwiązań dla jednostek Administracji Centralnej i Samorządowej na wszystkich szczeblach. Budujemy oprogramowanie, które integruje wiele istniejących i niezależnych systemów w organizacjach, zapewniając przy tym wysokie standardy prowadzenia projektów oraz zgodność z wymaganiami ustawowymi w tym m. in. ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Realizowane projekty służą poprawie poziomu obsługi obywateli i usprawnieniu codziennej pracy urzędników

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji

System Obsługi Dofinansowania i Refundacji (SODiR) jest aplikacją przeznaczoną do składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych pracowników, rolników i ich domowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. System powstał na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w celu realizacji zadań wyznaczonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


System został wdrożony w 2004 roku i jest stale aktualizowany. System przetwarza dokumenty dofinansowania średnio 21 tysięcy firm, zatrudniających łącznie 220 tysięcy pracowników na kwotę około 2,7 miliarda złotych.

W 2013 roku aplikacja przeszła gruntowne zmiany i została przepisana w celu dostosowania do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

  • 112 typów dokumentów zostało dostosowanych do rozporządzenia,
  • dostosowanie serwisu zostało zakończone ponad rok przed ustawowym terminem wyznaczonym przez Radę Ministrów,
  • system jest dostosowany do WCAG 2.0 na poziomie AA.

W projekcie niezwykle istotne jest, aby aplikacja dostosowana była do aktualnych wymagań biznesowych klienta i była zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi.
Nieustannie zwracamy też uwagę na doświadczenia i opinie użytkowników Systemu i pomimo często zmieniającego się prawa i technologii (Java, NPAPI i PPAPI) staramy się uprościć skomplikowane procedury i wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników w celu łatwej i szybkiej obsługi aplikacji, tak aby proces składania dokumentów stał się jak najłatwiejszy.

Firma RELAYONIT jako podwykonawca firmy Sygnity dostarcza komponenty systemu, które są niezależnymi aplikacjami łączącymi się z Systemem Centralnym:

SODiR OnLine – aplikacja internetowa, zapewniająca usługi związane z wprowadzaniem oraz wysyłaniem wniosków o dofinansowanie lub refundację wraz z załącznikami, a także wysyłaniem i odbieraniem korespondencji związanej z obsługiwanymi wnioskami.

SODiR OnLine umożliwia podpisywanie dokumentów przy pomocy podpisu kwalifikowanego oraz dedykowanego certyfikatu PFRON.


SODiR OffLine – aplikacja desktopowa przeznaczona dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Aplikacja ułatwia wprowadzanie do systemu dużej ilości dokumentów oraz pozwala na pracę bez stałego połączenia z Internetem. Umożliwia to integrację systemu SODiR z innymi systemami, np. księgowymi.

System Operatorski – aplikacja intranetowa, przeznaczona dla pracowników PFRON. Pozwala na wprowadzanie do Systemu wniosków, załączników, orzeczeń o niepełnosprawności itp. przesłanych w formie papierowej, a także obsługę procesów decyzyjnych.

Aplikacja zawiera funkcjonalności ułatwiające korzystanie z niej użytkownikom niepełnosprawnym.

Użyte technologie

GWT

Git

Spring

Weblogic

Oracle

Maven

Java applet

JavaScript

XSLT

Zgodność z WCAG 2.0

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Aplikacja System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest częścią Projektu P4 „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia”, realizowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), powstałym w wyniku ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. Projekt został wyszczególniony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013.


Głównym celem SMK jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia. System zapewnia gromadzenie i przetwarzanie danych o organizacji i przebiegu szkoleń personelu medycznego umożliwiając efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami oraz dostarcza informacje do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wspiera procesy składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzi informacje na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wspiera procesów przeprowadzania egzaminów.
Użyte technologie

Git

Spring

MySQL

Maven

XSD

JAXB

Hibernate,

XSLT

REST

EJB

SAML 2.0

Mule ESB

Podpis elektroniczny

JBoss

Zgodność z WCAG 2.0