Warunki usługi

Warunki korzystania z aplikacji Scall, Warunki płatności, Polityka prywatności

Warunki korzystania z aplikacji Scall

RELAYONIT sp. z o.o. sp.k. (“RELAYONIT” lub „my”) jest operatorem aplikacji Scall i usług związanych z aplikacją Scall, będziemy odnosić się do wszystkich takich usług, a także usług stron trzecich, które są zasilane przez technologię Scall, jako „Usługi”. Niniejsze Warunki korzystania z umowy ( „Warunki” lub „Umowa”) określają zasady korzystania z Usług. Korzystanie z aplikacji lub dostępu do Scall jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Umowy. Rekomendujemy, aby dokładnie zapoznać się również z naszą Polityką Prywatności i Warunkami Płatności, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z aplikacji Scall, o bezpieczeństwie danych oraz uzyskać wiedzę, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy informacje.

BRAK DOSTĘPU DO TELEFONÓW ALARMOWYCH: Istnieją istotne różnice pomiędzy aplikacją Scall a urządzeniami mobilnymi czy usługami telefonii stacjonarnej i SMS. Nasze usługi nie zapewniają możliwości połączeń alarmowych lub połączeń z operatorami numerów alarmowych, w tym z policją, strażą pożarną lub pogotowiem, albo w inny sposób łączenia się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dla własnego bezpieczeństwa sprawdź, w jaki sposób, w razie potrzeby, będziesz mógł za pośrednictwem urządzenia mobilnego, telefonu stacjonarnego lub innej usługi skontaktować się z odpowiednim operatorem numerów alarmowych.

Uprawnienia – wymagania wiekowe

Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletnim obywatelem swojego kraju. Jeśli użytkownik jest w wieku pomiędzy 13 a 18 lat, oświadcza, że opiekun prawny przeczytał i akceptuje warunki niniejszej Umowy. Z usługi należy korzystać tylko w przypadku, gdy wszystkie punkty Umowy są w pełni zrozumiałe i w całości zaakceptowano jej Warunki.

Dostęp do Scall

Rejestracja: Aby korzystać z naszych Usług, należy zarejestrować się posługując się dokładnymi danymi. Dostęp do panelu administracyjnego przez stronę www można uzyskać tworząc konto, poprzez nadanie użytkownikowi unikalnej nazwy i hasła. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim. Jeżeli RELAYONIT uzna, że dane użytkownika nie są poprawne, aktualne i kompletne, ma prawo zablokować dostęp do Usług lub zasobów Scall, zamknąć bądź zawiesić konto.

Urządzenia i oprogramowanie: Użytkownik ma obowiązek używania odpowiednich urządzeń, oprogramowania oraz łącz danych w celu korzystania z Usług. Korzystanie z Usług jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez użytkownika do pobierania oraz instalowania aktualizacji Usług, włączając w to aktualizacje automatyczne.

Opłaty i podatki: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za koszty transmisji danych oraz inne opłaty i podatki związane z korzystaniem z Usług. RELAYONIT może obciążyć użytkownika kosztami korzystania z Usług, włącznie z należnymi podatkami. RELAYONIT może odmówić lub anulować zamówienia. RELAYONIT nie przewiduje zwrotów za Usługi innych niż wymaganych prawnie.

Polityka prywatności i dane osobowe

Nasza polityka prywatności chroni prywatne informacje użytkownika oraz zapewnia bezpieczne używanie aplikacji Scall oraz powiązanych Usług. Polityka Prywatności Scall opisuje nasze zasady dotyczące informacji, w tym rodzaje informacji otrzymywanych i zbieranych od użytkownika oraz sposób ich wykorzystania i udostępniania. Użytkownik wyraża zgodę na zasady dotyczące danych, opisane w Polityce Prywatności, w tym zbieranie, używanie, przetwarzanie i udostępnianie, a także przekazywanie i przetwarzanie informacji do krajów, w których RELAYONIT posiada lub korzysta z obiektów, dostawców usług lub partnerów, niezależnie od kraju, w którym Użytkownik korzysta z Usług. Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że prawa, regulacje i standardy w krajach, w których informacje te są przechowywane oraz przetwarzane,  mogą różnić się od praw, regulacji i standardów obowiązujących w kraju użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności

RELAYONIT nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty każdego rodzaju wynikające z korzystania z aplikacji Scall oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski lub inne konsekwencje lub szkody wynikające z lub powiązane z tym oświadczeniem bądź aplikacją Scall. RELAYONIT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonania spowodowane okolicznościami będącymi poza realną kontrolą RELAYONIT. W każdym przypadku, łączna odpowiedzialność RELAYONIT wynikająca z niniejszych Warunków nie przekroczy równowartości kwoty wpłaconej do RELAYONIT przez użytkownika w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności gwarancyjnej

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO ORAZ Z NASTĘPUJĄCYMI ZASTRZEŻENIAMI. ŻADNA USTNA BĄDŹ PISEMNA INFORMACJA LUB PORADA UDZIELONA PRZEZ RELAYONIT NIE USTANAWIA PRAWA DO GWARANCJI. USŁUGA ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, UŁATWIENIA, USŁUGI I INNE TREŚCI NA STRONIE WWW DOSTARCZONE SĄ „JAK JEST” I NA PODSTAWIE „JAK UDOSTĘPNIONE” I NIE STANOWIĄ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI (WYRAŻONEJ WPROST LUB PRAWNIE DOROZUMIANEJ). W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWEM ZAKRESIE, RELAYONIT ANI ŻADEN JEJ PODMIOT POWIĄZANY NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI (WYRAŻONEJ WPROST LUB PRAWNIE DOROZUMIANEJ), W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE SERWIS BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE ORAZ ŻE WITRYNA I SERWER NA KTÓRYM JEST ZAMIESZCZONA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I ROBAKÓW. RELAYONIT  NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ODNOŚNIE DO UŻYTKOWANIA LUB INNYCH MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, SPRZETU, USŁUG LUB INNYCH MATERIAŁÓW BĘDĄCYCH ELEMENTEM USŁUGI LUB INNYCH TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH. RELAYONIT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANTUJI, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, INSTALACJI USŁUG LUB INNYCH TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE BĘDZIE STANOWIĆ NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY I BRAKI W MATERIAŁACH, INFORMACJACH, OPROGRAMOWANIU, OBIEKTACH LUB INNYCH MATERIAŁACH, USŁUGACH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. W PRZYPADKU, GDY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE STOSOWANIA WOBEC PAŃSTWA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI WYŻEJ WYMIENIONYCH GWARANCJI, WYKLUCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE JEDYNIE W TAKIM ZAKRESIE, JEŻELI PRAWO NIE ZEZWALA NA WYKLUCZENIE NIEKTÓRYCH STOSOWANIA CZĘŚCI LUB WSZYSTKICH POWYŻSZYCH GWARANCJI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO UŻYTKOWNIKA, OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ WYŁĄCZNIE W TAKIM ZAKRESIE W JAKIM JEST TO DOPUSZCZALNE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Artykuły i dokumenty publicznie

MATERIAŁY, INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE LUB WYRAŻONE NA CZATACH PUBLICZNYCH, W KOMENTARZACH, STRONACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ALBO INNYCH FORACH, DOTYCZĄCE USŁUG, NIE ZAWSZE SĄ PUBLIKOWANE ZA PRZYZWOLENIEM RELAYONIT. RELAYONIT NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO MONITOROWANIA LUB PRZEGLĄDU FORÓW INTERNETOWYCH, ZA KTÓRYCH TREŚĆ NIE JEST ODPOWIEDZIALNA. RELAYONIT MOŻE USUNĄĆ LUB ZMODYFIKOWAĆ TREŚĆ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA W KAŻDYM CZASIE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z CZATÓW PUBLICZNYCH,  KOMENTARZY, STRONA SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ INNYCH FORÓW NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO OBEJMUJE TAKŻE EWENTUALNE ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH.

Obsługa klienta

Możesz przesyłać opinie, pytania lub prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres scall@relayonit.com, a my udzielimy odpowiedzi tak szybko, jak będzie to możliwe.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę RELAYONIT przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, zobowiązaniami, kosztami postępowania, w tym kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, a także w związku z zamieszczaniem lub przesyłaniem treści na serwery należące do RELAYONIT lub też korzystaniem ze swojego konta użytkownika w jakikolwiek sposób.

Płatności

Użytkownik akceptuje Warunki płatności RELAYONIT, jeśli dokona wpłaty na stronie RELAYONIT, korzystając z urządzenia mobilnego lub uiszczając opłatę w jakiejkolwiek innej dopuszczalnej formie.

Zawieszenie/Usunięcie

Korzystając lub mając dostęp do Scall, użytkownik zgadza się przestrzegać regulaminu oraz wszelkich innych ustaleń prawa lokalnego, państwowego lub międzynarodowego oraz nie naruszać umownych, osobistych własności intelektualnych lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub sprzyjać działaniom, które stanowią bezprawną działalność.

RELAYONIT może, wedle własnego uznania, zawiesić, zamknąć, zmienić lub usunąć Konto Użytkownika w dowolnym momencie, bez wypowiedzenia, z jakiegokolwiek powodu.

Prawo własności intelektualnej

Wszelkie prawa, w tym między innymi nazwy, tytuły, kod komputerowy, obiekty, grafika, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audio-wizualne, metody działania, i każda dokumentacja odnosząca się do aplikacji Scall jest własnością RELAYONIT. Aplikacja Scall jest chroniona przez prawo. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw własności do Scall, poprzez używanie Scall, pobieranie lub przesyłanie materiałów w Scall.

Użytkownik zgadza się, że wszystkie pomysły, sugestie, uwagi i inne wnioski przekazane, ujawnione lub udostępnione RELAYONIT w związku z korzystaniem ze Scall są wyłączną własnością firmy. Użytkownik zgadza się również, że RELAYONIT może używać, wykorzystywać, ujawniać i sprzedawać, pozyskane informacje w dowolny sposób, bez ograniczeń i bez zapłaty wynagrodzenia Użytkownikowi.

Zmiana warunków korzystania ze Scall

RELAYONIT zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikowania, uzupełniania lub usunięcia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy według własnego uznania, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Dalsze korzystanie ze Scall po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy stanowi całkowitą i nieodwołalną akceptację przez Użytkownika wszelkich tego typu zmian.

RELAYONIT w dowolnym czasie może zmieniać, modyfikować, zawieszać lub przerwać udostępnianie jakiegokolwiek elementu Scall lub Usług bez powiadomienia, bez ponoszenia odpowiedzialności.

Wypowiedzenie Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu wygaśnięcia. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć dostęp do Scall lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z naszych Usług w dowolnym czasie z dowolnego powodu, na przykład, jeśli jego postępowanie nie jest zgodne z duchem Warunków Umowy, utworzy szkody lub w zawiązku z jego działaniem wystąpi ryzyko zagrożeń prawnych dla nas, naszych użytkowników lub inne.

Spory

Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i zodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby RELAYONIT. Przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej będą regulowały niniejszą Umowę, jak również wszelkie roszczenia, które mogą powstać między Użytkownikiem a RELAYONIT, bez względu na sprzeczność z przepisami prawa i niezależnie od lokalizacji. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby postępowania sądowego wszystkich takich roszczeń.

Aby przyspieszyć rozstrzygnięcia oraz kontrolować koszty wszelkich sporów lub roszczeń związanych z niniejszą Umową, Użytkownik i RELAYONIT uzgadniają, że w pierwszej kolejności podejmą próbę negocjacji wszelkich sporów nieformalnych, co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego lub arbitrażowego. Ta procedura nie może być stosowana w przypadku, gdy roszczenie jest związane z kradzieżą, piractwem lub dotyczyć będzie chronionej prawem własności intelektualnej RELAYONIT.

Warunki płatności

Preambuła

Warunki Płatności regulują płatności Użytkownika uiszczane w ramach korzystania z Usługi Scall (w tym strony internetowej). Dokonując płatności za pośrednictwem witryny Scall, Użytkownik akceptuje Warunki Płatności RELAYONIT

Definicje

 1. “My”, “nasze” i “nas” odnosi się do firmy RELAYONIT sp. z o.o. sp.k..
 2. “Scall” odnosi się do oprogramowania Scall i Usług towarzyszących.
 3. “Strona internetowa” odnosi się do strony zawierającej treści o Scall, której administratorem jest RELAYONIT.

Zasady płatności

Pełnoletność

Jeśli Użytkownik nie jest osobą pełnoletnią, aby dokonać płatności za Usługę Scall, powinien poprosić o wsparcie rodzica bądź opiekuna prawnego.

Dokonując płatności za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Scall, Użytkownik zgadza się na kontakt z RELAYONIT za pośrednictwem Scall i/lub poczty elektronicznej i/ lub wszelkich innych dostępnych środków w związku z zakupem dokonanym na stronie internetowej lub w aplikacji Scall.

Dla wybranych zakupów, przed finalizacją transakcji możemy przedstawić Państwu dodatkowe warunki („Warunki Dodatkowe”). Warunki dodatkowe i terminy zawarte w niniejszych Warunkach Płatności będą miały zastosowanie w przypadku zakupu. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszych Warunków Płatności a Warunkami Dodatkowymi, stosuje się postanowienia obowiązujące w Warunkach Dodatkowych

Plan Cenowy

Użytkownik może wybrać Plan Cenowy i dokonać zakupu Usługi Scall za pomocą metod płatności dostępnych na stronie Scall. Wybrany plan cenowy zostanie zastosowany na koncie Użytkownika w momencie zakupu. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane do Użytkownika na wskazany przy rejestracji adres e-mail.

Potwierdzenie opłaty. Kwota należna do zapłaty za Usługi zostanie podana Użytkownikowi zanim dokona zakupu w serwisie RELAYONIT i może być w nią wliczony podatek, opłaty i inne koszty. RELAYONIT może zmienić ceny Usług w dowolnym czasie bez powiadomienia Użytkownika. Użytkownik może zdecydować, czy akceptuje nowe opłaty przed kolejnym zakupem Usługi. Nowe ceny, które zostaną opublikowane na stronie RELAYONIT będą miały zastosowanie przy następnym zakupie.

Brak zobowiązań dotyczących przyszłej dostępności. Zgadzając się na niniejsze Warunki bądź uiszczając opłatę za produkt, Użytkownik wyraża zgodę na to, że oferowany produkt lub usługa mogą nie być dostępne w przyszłości.
Obca waluta. Użytkownik dokonujący płatności w obcej walucie, zgadza się, że kwota, którą ostatecznie należy wpłacić, może być różna od podanych stawek w wyniku polityki wymiany walut stron trzecich, przetwarzających płatności, i którą można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej lub w miejscu dokonywanego przez Użytkownika zakupu.

Oferowanie bezpłatnych usług. RELAYONIT może oferować Użytkownikom wybrane produkty lub funkcje dostępne bezpłatnie na okres próbny. RELAYONIT według uznania, może określać czas trwania oraz zakres Usług z jakich Użytkownik będzie mógł nieodpłatnie korzystać. Jednakże RELAYONIT zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za korzystanie z tego rodzaju produktów (po zwykłych stawkach) w przypadku stwierdzenia (według własnego uznania), że Użytkownik nadużywa warunków oferty, na przykład jeśli korzysta z serwera proxy, anonimowego adresu IP albo innych urządzeń lub usług, które uniemożliwiają zlokalizowanie Użytkownika.

Podatki. RELAYONIT może pobierać od Użytkowników podatek VAT lub inne podatki pośrednie w oparciu o stawki obowiązujące dla danego kraju (zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi) w momencie zakupu Usługi Scall.

Anulowanie transakcji. Możemy odmówić transakcji bądź ją anulować w dowolnym czasie, według własnego uznania jeśli uznamy, że jest ona niezgodna z naszymi Warunkami Użytkowania, niniejszymi Warunkami Płatności lub aby zapobiec stratom finansowym.

Aktualizacja metody płatności. Użytkownik może zmienić informacje rozliczeniowe i wybraną przez siebie metodę płatności poprzez zalogowanie się do swojego konta w Scall na stronie http://relayonit.com/. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez RELAYONIT informacji dotyczących wybranej przez Użytkownika metody płatności lub stosowanego systemu płatności dostarczonej przez bank lub stosowany system płatności.

Obsługa płatności przez strony trzecie. Do przetwarzania płatności korzystamy z Usług stron trzecich. Aby odpowiednio chronić dane osobowe Użytkowników oraz dane o ruchu, wymagamy od współpracujących z nami stron trzecich podjęcia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych oraz działań podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami korzystania z serwisu oraz polityką prywatności stron trzecich przed przekazaniem informacji o banku czy płatnościach. Poniżej znajdują się dalsze informacje dotyczące płatności za Usługi dokonywane za pośrednictwem stron trzecich.

Opłaty za usługi transmisji danych. Podczas używania aplikacji mobilnych może pojawić się konieczność wykorzystywania przydzielonego w ramach abonamentu limitu danych, który został wykupiony u operatora sieci komórkowej. Korzystanie z Usług poza granicami kraju może prowadzić do wzrostu kosztów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskiwanie odpowiednich informacji i pokrywanie opłat związanych z transmisją danych w roamingu oraz innych opłat, które są naliczane przez operatora sieci komórkowej.

Automatyczne Płatności Cykliczne

W przypadku zakupu subskrypcji na Usługi RELAYONIT, Użytkownik zgadza się, że tego rodzaju Usługi wymagają cyklicznych płatności, a wysokość opłat i metoda płatności jest taka jaką Użytkownik wybrał w momencie rozpoczęcia zakupu dopóki nie zakończy się subskrypcja.

Funkcja cyklicznych płatności zostanie automatycznie włączona w momencie zakupu Usługi Scall na stronie RELAYONIT, chyba że Użytkownik odznaczy odpowiednie pole w momencie zakupu. Użytkownik w dowolnym momencie może wyłączyć funkcję cyklicznych płatności poprzez dostęp do swojego konta użytkownika. Wszelkie kwoty, o których mowa, w poszczególnych walutach są przykładowe i nie zostały w nich uwzględnione rozbieżności oraz wahania kursów walut.

W przypadku jakichkolwiek błędów dotyczących cen i specyfikacji, RELAYONIT ma prawo do odmowy lub anulowania wszelkich zamówień według własnego uznania. Mogą obowiązywać Warunki Dodatkowe.

Wpłata za pośrednictwem osób trzecich

Jeśli Użytkownik dokona płatności w ramach serwisu internetowego prowadzonego przez podmioty trzecie (takie jak Paypal lub Worldpay lub innych dla płatności dokonywanych kartą kredytową), zakup podlega warunkom ustanowionym przez te podmioty (odnosi się to również do warunków płatności, zwrotów etc.), z tego względu Użytkownik zanim zdecyduje się dokonać płatności powinien zapoznać się z tymi warunkami. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich istotnych warunków korzystania z Usługi lub innej umowy prawnej, która reguluje warunki korzystania z danej Usługi i / lub metody przetwarzania płatności. Użytkownik zgadza się również na wymianę informacji związanych z rozliczeniem płatności z Usługę, pomiędzy RELAYONIT, a stroną trzecią obsługującą system płatności.

Użytkownik zgadza się, że wszystkie transakcje dokonane za pośrednictwem strony internetowej Scall są wiążące.

Reklamacje

W sytuacji, gdy transakcja nie została zakończona lub została przerwana w wyniku pojawienia się problemów technicznych, Użytkownik uzyska dostęp do Usługi Scall w późniejszym terminie.

W sytuacji, gdy transakcja nie jest zgodna z wcześniejszym zamówieniem, Użytkownik otrzyma dostęp do wybranych Usług Scall w późniejszym terminie.

Jeśli Użytkownik uważa, że w ramach jego konta została wykonana nieautoryzowana lub problematyczna pod innym względem transakcja, Użytkownik zgadza się natychmiast poinformować nas o tym fakcie, abyśmy mogli podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobieżenia stratom finansowym.

W najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, Użytkownik zrzeka się wszelkich związanych z płatnościami roszczeń wobec RELAYONIT chyba, że złoży do nas zażalenie w ciągu 30 dni od dokonania wpłaty.

Procedura reklamacji. Traktujemy obsługę klienta bardzo poważnie. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane na adres e-mail payments@relayonit.com. Bezzwłocznie po wysłaniu do nas zgłoszenia, Użytkownik otrzyma potwierdzenie wysłanego zapytania lub skargi, a odpowiedź otrzyma jak najszybciej, czyli w momencie kiedy reklamacja zostanie przeanalizowana. Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią, może skierować skargę do naszego menedżera do spraw relacji z Klientem na adres e-mail: relationship@relayonit.com.

Schemat obsługi klienta

#1

Wpłata dokonywana za pomocą karty płatniczej lub przelewu.

#2

W przypadku zrealizowanej płatności transakcja jest zakończona.

W przypadku płatności niezrealizowanej lub nieprawidłowej:

 1. Wyślij wiadomość na adres e-mail payments@relayonit.com.
 2. Weryfikacja reklamacji i podjęcie odpowiednich działań.

#3

 1. Jeśli Użytkownik zapłacił za Usługi Scall, a nie uzyskał dostępu może otrzymać go bezzwłocznie.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli wysokość dokonanej płatności nie będzie wystarczająca do nabycia zamówionych Usług Scall.

Zwroty

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, wszystkie zakupy są wiążące i nie podlegają zwrotowi. Jeśli Użytkownik uważa, że nastąpiło błędne lub nieuprawnione obciążenie jego konta, należy skontaktować się z RELAYONIT w ciągu 90 dni od obciążenia. Po upływie tego terminu nie dokonujemy zwrotów. Gdy Użytkownik nabędzie jakiekolwiek treści cyfrowe z RELAYONIT, wycofanie się lub anulowanie zakupu nie będzie możliwe po dostarczeniu tych treści, z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik udowodni, że nastąpiło błędne lub nieuprawnione obciążenie konta. Jeśli użytkownik do zakupu naszych Usług korzysta z Usług stron trzecich, takie nabycie podlega warunkom zwrotu danej strony trzeciej (odnosi się to też do warunków płatności, zwrotów, etc.).

RELAYONIT zastrzega sobie prawo do odrzucenia żądania zwrotu, jeśli ma uzasadnione przekonanie lub podejrzenie (i), że Użytkownik próbuje nieuczciwie wykorzystać zasadę zwrotu, na przykład, poprzez powtarzające się żądania zwrotu w odniesieniu do tego samego produktu lub funkcji; (ii) działania są niezgodne z Warunkami Płatności, Warunkami Użytkowania oraz Polityką Prywatności; (iii) którykolwiek z produktów jest używany w celu oszustwa lub Konto Użytkownika jest używane przez osobę trzecią w celu oszustwa. Niniejsza polityka zwrotów nie narusza ustawowego prawa do dochodzenia roszczeń przez Użytkownika.

Zmiany

Możemy okresowo modyfikować niniejsze Warunki Płatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zmodyfikowane Warunki Płatności zaczną obowiązywać w momencie opublikowania ich na tej stronie. Kontynuacja korzystania z Usług Scall oznacza, że Użytkownik akceptuje zmienione Warunki Płatności. Zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia świadczenia Usług.

Informacje prawne

Ogólne warunki prawne występujące w „Warunkach Użytkowania Scall” i „Polityce Prywatności” odnoszą się również do niniejszych zasad.

Tłumaczenie grzecznościowe. Niniejsze Warunki Płatności zostały napisane w języku polskim. W przypadku, gdy przetłumaczona wersja jest sprzeczna z wersją polską, obowiązują zapisy w wersji polskiej.

Europejskie prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli Użytkownik znajduje się na terenie UE, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej polityki płatności i zrzeka się prawa do odwołania przewidzianego dyrektywą praw konsumentów (2011/83/UE) lub podobnych przepisów wykonawczych.

Polityka prywatności

RELAYONIT sp. z o.o. sp. k. (“RELAYONIT” lub „my”) jest operatorem aplikacji Scall i Usług związanych z aplikacją Scall. Nasza Polityka Prywatności jest stworzona, aby chronić dane osobowe Użytkowników i zapewnić im bezpieczeństwo podczas korzystania ze Scall i Usług towarzyszących. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy, udostępniamy oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Gromadzone informacje

Użytkownik może korzystać ze Scall poprzez założenie konta na stronie internetowej RELAYONIT. Podczas zakładania konta na stronie RELAYONIT Użytkownik jest proszony o podanie następujących informacji:

 • Indywidualny login Scall
 • Adres e-mail
 • Akceptację Warunków użytkowania

 

Użytkownik może przekazać Dodatkowo informacje, takie jak:

 • Imię
 • Adres
 • Kraj

 

Nie gromadzimy innych informacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy należy dokonać płatności i niektóre dane są potrzebne do wystawienia rachunku, faktury bądź rozpatrzenia reklamacji. W takich sytuacjach możemy zbierać informacje odnośnie numeru karty kredytowej, numeru konta bankowego, numeru telefonu lub adresu Użytkownika. Możemy również zachować szczegóły transakcji lub płatności, które Użytkownik wykona na rzecz RELAYONIT. Powyższe informacje nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż wskazano w opisie.

Użytkownik może również zostać poproszony o dodatkowe informacje ze względów bezpieczeństwa lub w celu świadczenia na jego rzecz określonych Usług. Podanie dodatkowych informacji nigdy nie jest obowiązkowe.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nie zbieramy żadnych informacji od osób poniżej 13 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że informacje zostały podane przez osoby poniżej 13 roku życia, usuniemy je. W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą niepełnoletnią, sugerujemy również uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Informacje techniczne

W przypadku, gdy Użytkownik ma dostęp do Scall albo innej Usługi dostarczanej przez RELAYONIT ze swojego komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, RELAYONIT może zbierać informacje o przeglądarce, lokalizacji i adresie IP. Te dane używane są w celu poprawienia jakości naszych Usług oraz ze względów bezpieczeństwa. Nigdy nie zachowujemy wprowadzonych haseł.

Aby ułatwić logowanie Użytkownikom, którzy powrócili na naszą stronę, do przechowywania identyfikatora logowania możemy również wykorzystywać pliki “Cookies”. Ponadto możemy je wykorzystywać, aby potwierdzić, że Użytkownik jest zalogowany na stronie internetowej. Użytkownik może usunąć lub zablokować pliki “Cookies”, korzystając z ustawień w swojej przeglądarce internetowej, ale w niektórych przypadkach ograniczenie stosowania plików “Cookies” może się wiązać z brakiem dostępu do niektórych funkcji strony internetowej lub innych usług. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała go za każdym razem, kiedy plik Cookie jest wysyłany.

Korzystanie z informacji

Gromadzimy i rejestrujemy prywatne informacje w celu identyfikacji, dostarczania Usług, obsługi Użytkownika i okresowego komunikowania się z nim. Informacje możemy również wykorzystać w celu zapobiegania jakimkolwiek nielegalnym działaniom i naruszaniu Warunków Użytkowania. Na przykład oświadczenie odnoszące się do wieku Użytkownika jest konieczne, aby sprawdzić, czy kwalifikuje się on do uzyskania dostępu do Scall. Podczas korzystania ze Scall lub strony internetowej, Użytkownik może posłużyć się Nazwą Użytkownika, a dane osobowe zostaną ukryte.

Zgromadzone informacje wykorzystujemy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności świadczonych Usług. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim i nie wykorzystujemy ich w żadnych celach handlowych. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych firmom reklamowym osób trzecich. Możemy jedynie udostępnić dane pracownikom, partnerom, agentom lub wykonawcom wyłącznie w celu świadczenia Usługi Scall, poprawiania błędów i rozwiązywania problemów związanych ze Scall lub innymi Usługami RELAYONIT. Nigdy jednak nie dajemy pozwolenia na udostępnianie tych informacji lub wykorzystywanie ich w celach komercyjnych.

Możemy ujawnić informacje na mocy wyroków sądowych, w celu ochrony lub obrony naszych praw lub mienia, ochrony bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Użytkowników lub innych wniosków (w tym sprawach cywilnych i karnych), jeżeli jest to wymagane przez prawo.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszej Polityki Prywatności, w dowolnym momencie ma możliwość usunięcia konta, w następstwie czego z serwisu zostaną usunięte jego dane osobowe. Jeśli Użytkownik chce wstrzymać świadczenie usług na jego rzecz, może dezaktywować lub usunąć konto. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do przechowywania informacji w systemie po zakończeniu świadczenia usług. Usunięte informacje mogą zostać zachowane w plikach kopii zapasowych, ale nie będą dostępne dla innych. Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że nawet po usunięciu informacji z naszego serwisu lub usunięciu konta, kopie informacji mogą pozostać widoczne w innych miejscach z tego względu, że zostały dzielone z innymi Użytkownikami lub zostały skopiowane lub są przechowywane przez innych Użytkowników. Nie jesteśmy odpowiedzialni za korzystanie z informacji przez innych Użytkowników, ale każde nadużycie może być zgłoszone do nas na adres e-mail scall@relayonit.com

Informacje dotyczące płatności

Jeśli Użytkownik dokonuje płatności za korzystanie z naszych Usług, udostępniamy informacje na temat transakcji tylko tym osobom trzecim, których udział jest niezbędny do sfinalizowania transakcji. Wymagamy od stron trzecich zgody na szanowanie prywatności informacji Użytkowników.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników jest dla nas bardzo ważne, dlatego używamy nowoczesnych i niezawodnych urządzeń sprzętowych i programowych, aby je należycie chronić. Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym serwerze z zaporą. Podczas wprowadzania poufnych informacji (takich jak numer karty kredytowej lub hasło), kodujemy informacje za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). Ponadto korzystamy z urządzeń zapobiegających nadużyciom finansowym, które obsługują nasz system ochrony danych.

Zmiany

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przyszłości, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na naszej stronie internetowej. Zmiany Polityki Prywatności będą obowiązywać od momentu umieszczenia ich na stronie www.relayonit.com. Dalsze korzystanie ze Scall i innych Usług RELAYONIT po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności oznacza akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Użytkownik może otrzymać dostęp do poprzedniej wersji niniejszego dokumentu, w tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail scall@relayonit.com.

Kontakt

Użytkownik ma możliwość zgłaszania wszelkich naruszeń kwestii bezpieczeństwa na adres: scall@relayonit.com. Za pośrednictwem poczty elektronicznej można również kontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności.